03.09.2023 – 22.10.2023 duo show Ton van Kints, Cor van Dijk Visit

In elke tentoonstelling streef ik ernaar een antwoord te geven op een gegeven locatie. Ook vroeger al, als heel jonge kunstenaar. Zonder installaties te willen bouwen draagt iedere goede tentoonstelling desalniettemin het karakter van een installatie in zich, in die zin dat je als het ware in het werk wordt opgenomen. Installaties maken is op zich niet zo moeilijk, want die vereisen geen aparte, in zichzelf voltooide kunstwerken als ingrediënten. De uiteindelijke installatie is namelijk het kunstwerk. Maar interessanter is het om met reeds ontstane kunstwerken, die altijd vragen om een bepaalde setting, onderlinge verstandhouding en met die van de kijker, een nieuwe situatie te scheppen, op meta niveau zogezegd. Dat is mijns inziens de ideale tentoonstelling. Dáárin ligt het uitdagende van exposeren: hoe je met afzonderlijke gehelen in onderlinge relatie een nieuw, nog groter geheel kunt scheppen, en zo ieder deel aan waarde wint.

Sinds enkele jaren werk ik aan het project De Revolutionisbus Orbium Coelestium. Het is een antwoord van de kunst op de soms bijna onaantastbare dogmatische status van sommige wetenschap, met de astronomie aan de top, waarbij de kunst alles doet ‘wankelen’. De werken vooraan in de tentoonstelling zijn dan ook hieruit afkomstig. Maar bij nadere beschouwing voelde ik dat ik primair een antwoord op de bestaande ruimte zelf moest geven, en dat bleek in dit geval de Ouroboros te zijn, met diametraal de Cartographie op de wand daarachter, en de horizontale serie The Blind Leading The Blind langs de zijwanden. Uit het één volgt het ander, en de werken bepalen het uiteindelijk zelf. Al met al is het een opeenstapeling van uitdijende en inkrimpende omtrekken, middelpunten en verbindingslijnen: eigenlijk de taal van het universum zelf.

© Wido Blokland, 20 maart 2021.

Op verrassende wijze weet Wido Blokland (1966, NL) essenties binnen kunst, filosofie en spiritualiteit samen te ‘vatten’ en te verbinden. Zijn beelden en installaties dragen veelal het karakter van een assemblage; het op betekenisvolle wijze weten te integreren van slechts enkele elementen tot een ogenschijnlijk eenvoudig geheel waaronder desondanks een complex van betekenislagen schuilgaat. Vragen over ruimte en vooral onszelf ‘temidden’ van die ruimte worden aan de kaak gesteld. Vermeende fundamenten binnen wetenschap, filosofie, kennisleer, beeldvorming en spiritualiteit kraken onder even vloeiende als intelligente beeldoplossingen. Kunst draaide in essentie altijd al om de eenwording van de menselijke geest met de geest van het universum, op bruuske wijze tijdelijk onderbroken en afgekapt door de hegemonie van een strikt materieel bewustzijn. Blokland pleit voor de eigenlijke taak van de kunstenaar: die van reflector op het ons omringende, en verbeelder van het (on)mogelijke.

Van harte welkom
de solo tentoonstelling van Wido Blokland loopt van 1 mei t/m 20 juni 2021. U bent van harte welkom de tentoonstelling te bezoeken. Openingstijden: donderdag t/m zaterdag 12 - 17 uur en iedere zondag 13 - 17 uur. Maximaal 6 bezoekers tegelijk.