02.04.2023 – 07.05.2023 imagine o.a. Marian Bijlenga, Mat van der Heijden, Judith Maria Kleintjes, Johan de Wit, Ien Lucas Visit

Jan van Munster

Hanging Brainwave 2012

transparent and blue glass, argon, transformer 160 x 30 cm, edition 3 + 1 AP 2012
€ 14000